GENERATIE DIALOOG

Eén van de peilers van de IMO-benadering is het stimuleren van de dialoog tussen mensen. Dat betekent: oprechte aandacht hebben voor elkaar door goed te luisteren, goede vragen te stellen, goed de eigen waarnemingen onder woorden te brengen. Daar wordt de wereld beter van!

Het concept Generatiedialogen is een nieuwe variant hierin en is het resultaat van onderzoek en ervaring dat mensen van verschillende generaties elkaar iets waardevols te bieden hebben. Elke generatie brengt eigen kwaliteiten met zich mee en waar die bij elkaar gebracht worden ontstaat nieuwe energie, creativiteit, samenwerking.

Voor organisaties hebben generatiedialogen een toegevoegde waarde, want op de arbeidsmarkt werken verschillende generaties naast elkaar. Vaak begrijpen mensen uit verschillende generaties elkaar niet goed, dus wordt er ook niet optimaal samengewerkt. Generaliserend gesproken raken jonge mensen snel opgebrand en zijn oudere werknemers vaak uitgeblust. De Generatiedialoog wil mensen van verschillende generaties die werkzaam zijn in organisaties met elkaar in dialoog brengen. Om te leren van elkaars kwaliteiten gebruik te maken. Vanzelfsprekende patronen en eenzijdig gedrag kunnen een vernieuwende impuls krijgen waardoor betrokkenheid en inzet toeneemt.

Generaties
We sluiten aan bij gangbare, sociologische indelingen van generaties. Ook al staat de zin van deze indelingen soms ter discussie, ze zijn praktisch behulpzaam. Wij sluiten aan bij deze veelgebruikte indeling met enkele vaak genoemde kenmerken:

  1. Digital Nativs generatie Z: 3-18 jaar – multitasking, bewust, internet vanzelfsprekend
  2. Grenzeloze generatie Y: 18-33 jaar – authenticiteit, alles kan, actief op internet
  3. Pragmatische generatie: 33-48 jaar – gelukkig willen zijn, zelfontplooiing, resultaat
  4. Verbindende generatie: 48-63 – praktisch, samenwerken, diversiteit
  5. Protest generatie: 63-78 jaar – zelfontplooiing, kritisch, idealistisch

Wij onderzoeken wat er gebeurt als je mensen van verschillende generaties met elkaar in gesprek brengt. Uit generatie dialogen die al hebben plaatsgevonden blijkt dat er oprechte interesse in elkaar is en dat men graag van elkaar wil leren.  Er ontstaat een soort ‘samenkracht’. Uit het werk van onder andere Aart Bontekoning, die veel over generaties in bedrijven geschreven heeft, blijkt bijvoorbeeld hoe verschillende generaties invloed hebben op de organisatie cultuur.

Onderzoek

Klaas IJkema, organisatie adviseur bij IMO en Sacha Vingerhoeds, schoolleider in Breda, verkennen samen sinds 2017 de toegevoegde waarde van de generatie dialoog. Zij hebben al een aantal bijeenkomsten verzorgd waarin op basis van bovengenoemde indeling in leeftijd gesprekken hebben plaatsgevonden.  Ze zetten dit project voort in verschillende vormen, bv. door diepte interviews met ondernemende mensen uit verschillende generaties of generatiegesprekken tussen jongere en oudere werknemers. In samenwerking met stichting SBI Formaat wordt een model ontwikkeld voor generatiegesprekken in bedrijven. Daarbij krijgt ook de meerwaarde voor het bedrijf zelf extra aandacht door een serie dialogen van uittredende en intredende werknemers. De opbrengst hiervan wordt aan het einde van deze reeks dialogen expliciet gemaakt.   

Opdrachtgevers en proceseigenaren werken ritmisch samen bij het sturen van de veranderprocessen.
De kernkwaliteit van dit handelen karakteriseren wij als horizontaal leiderschap.
IMO-adviseurs begeleiden en ondersteunen het ontwerpen, regisseren en realiseren van de veranderingsprocessen.
Share This