Johtamisen toimintatavan muutos steinerpäiväkodissa

Kaksi Etelä-Suomessa sijaitsevaa, yhteisen kannatusyhdistyksen ylläpitämää steinerpäiväkotia päätti lähteä kokeilemaan uudenlaista johtamisen toimintatapaa elokuusta 2017 alkaen. Aikaisempi malli, jossa varhaiskasvattajat huolehtivat hallinnollisista tehtävistä lapsityön ja ryhmävastuun ohella, koettiin raskaaksi ja puutteelliseksi. Haluttiin lähteä kehittämään toimintatapaa, jossa yksi steinerpedagogeista toimisi molempien talojen johtajana, ilman omaa ryhmää ja päivittäistä lapsivastuuta. Tehtävään ehdotettiin tämän artikkelin kirjoittajaa ja lähdin innolla ja mielenkiinnolla mukaan yhteiseen prosessiin. IMO-akatemian edustama horisontaalisen johtamisen ajattelu nähtiin soveltuvan erinomaisesti steinerpäiväkotiin, jossa kollegiaalinen yhteistyö on vahvaa, vastuunkantaminen ja päätökset on totuttu tekemään yhdessä. Adriaan Bekman kuvaa horisontaalista johtamista toimintatapana, jossa jokaisella toimijalla on työnsä suhteen vapaus ja vastuu. Inside the Change –kirjassaan hän painottaa sisäisen maailman merkitystä ja sen voimaantumista työyhteisössä. Perinteinen, hierarkkinen johtaminen ei hänen mukaansa motivoi tai lisää ymmärrystä johdon ja työntekijöiden välillä. Tutkimuskysymykseni onkin: Miten luon horisontaalisen johtajuuden inspiroimana uudenlaista johtamisen toimintatapaa steinerpäiväkodeissa?

Lue lisää

Pin It on Pinterest